IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV PO GDPR IN SOGLASJE STRANKE

Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov podpisi/a

znamka Pia Gorišek, samozaposlena v kulturi, oblikovalka in kostumografinja, Stična 27 1295 Ivančna Gorica, matična številka: 2662841000 (v nadaljevanju: Pia Gorišek)

 

 DOVOLJUJEM

 Da se v osebni mapi za potrebe trženja v znamki Pia Gorišek zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam moji osebni podatki, in sicer ime, priimek, naslov, telefonska številka, email. Navedeni podatki se lahko vodijo le, če jih podjetju posredujem osebno sam, in sicer v kakršnikoli obliki.

Dovoljenje se nanaša na osebne podatke, za katere znamka Pia Gorišek nima zakonske ali druge pravne podlage.

S podpisom tega soglasja nadalje izrecno soglašam, da znamka Pia Gorišek moje spodaj navedene osebne podatke obdeluje in po potrebi posreduje pravni ali fizični osebi, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem osebnih podatkov (pogodbeni delavec), s katero ima znamka Pia Gorišek sklenjeno pisno pogodbo, za naslednje namene: 

-vodenje arhiva (personalnih map) strank oziroma poslovnih partnerjev;

-pošiljanje marketinškega gradiva;

-pošiljanje vabil na dogodke;

Osebni podatki

Osebni podatki so vsi podatki, ki so povezani s posamezno osebo: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka.

Znamka Pia Gorišek zelo skrbno varuje osebne podatke in spoštuje zasebnost svojih strank in poslovnih partnerjev (v nadaljevanju: stranka).

Znamka Pia Gorišek zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke strank in poslovnih partnerjev samo z njihovim izrecnim soglasjem ali če obstaja druga pravna podlaga za to v skladu z uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR in slovensko zakonodajo.

Znamka Pia Gorišek zbira osebne podatke samo v obsegu, ki je dejansko potreben za vzdrževanje poslovnega odnosa ali v obsegu, za katerega so predložile oziroma se z njim izrecno strinjale stranke osebno oziroma poslovni partnerji.

Dostop in izbris

Stranka ima pravico, da kadarkoli zahteva vpogled v osebne podatke, ki jih znamka Pia Gorišek pridobiva od stranke ali od tretjih oseb, jih shranjuje ali obdeluje. Stranka ima pravico do informacije o izvoru in prejemnikih osebnih podatkov, ki jih je posredovala znamka Pia Gorišek oziroma jih je ta pridobil na drug način, namenu obdelave ter tudi pravico do popravka, prenosljivosti, ugovora, omejitve uporabe, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov.

Če je prišlo do spremembe osebnih podatkov stranke, se slednjo naproša, da to sporoči znamki Pia Gorišek na naslov naveden v 8. odstavku te izjave.

Stranka ima pravico, da kadarkoli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Stranka ima pravico zahtevati dostop ali izbris osebnih podatkov, s katerimi razpolaga znamka Pia Gorišek ali druge povezane stvari.

Zahtevo za dostop, izbris, ugovor, popravek, prenosljivost, omejitev uporabe ali blokiranje osebnih podatkov, je stranka dolžna nasloviti na kontaktno osebo navedeno v 8. odstavku te izjave.

Če stranka meni, da znamka Pia Gorišek z obdelavo njenih osebnih podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so njene pravice do varstva podatkov kršene na kakršenkoli način, ima stranka pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.

Zasebnost podatkov

Za zaščito osebnih podatkov izvaja znamka Pia Gorišek ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe. Ti previdnostni ukrepi se nanašajo zlasti na zaščito pred nepooblaščenim, nezakonitim in naključnim dostopom, obdelavo, izgubo, uporabo ali manipulacijo podatkov. Kljub vsem prizadevanjem znamke Pia Gorišek, da konstantno vzdržuje visoko stopnjo skrbnosti, ne more izključiti, da si lahko tretje osebe ogledajo ali uporabijo podatke, ki mu jih stranka da na voljo preko interneta.

 

Znamka Pia Gorišek ne prevzema nikakršne odgovornosti za razkritje podatkov zaradi napak med prenosom podatkov, ki jih ne povzroči znamka Pia Gorišek in nepooblaščenim dostopom tretjih oseb (npr. napad hackerja na e-poštni račun ali telefon, prestrezanje faksa, napad na server napad na spletno stran,…).

Uporaba podatkov

Znamka Pia Gorišek pridobiva od strank in poslovnih partnerjev zgolj tiste podatke, ki mu jih stranka sama prostovoljno posreduje, pri čemer jih pridobiva in obdeluje zgolj z namenom trženja, pošiljanja elektronskih reklamnih sporočil, pošiljanja pošte, izvajanja telefonskih klicev ter za druge namene, za katere mu je stranka izrecno podala soglasje ali ima za njih pravno podlago v splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Izjema je uporaba v statistične namene, če so razpoložljivi podatki anonimni.

Prenos podatkov tretjim osebam

Če želite dokončati naročilo, je morda potrebno ali zahtevano z zakonom, da se vaši podatki prenesejo na tretje osebe (npr. ponudnike storitev kot so dostavne službe itd.), sodišča ali javne organe. Prenos vaših podatkov bo potekal izključno v skladu z GDPR, zlasti za dokončanje naročila ali na podlagi vašega predhodnega soglasja.

Nekateri prejemniki vaših osebnih podatkov se nahajajo izven naše države ali tam obdelujejo vaše osebne podatke. Raven varstva podatkov v drugih državah ni nujno na enaki ravni kot ta, ki obstaja v Sloveniji. Vendar pa vaše osebne podatke prenesemo le v države, za katere je Komisija EU ugotovila, da imajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov ali da izvajamo ukrepe, s katerimi zagotovimo, da imajo vsi prejemniki ustrezno raven varstva osebnih podatkov, z namenom katerih sklepamo standardne pogodbene klavzule (2010/87 / ES in / ali 2004/915 / ES).

Poročanje o incidentih

Znamka Pia Gorišek si prizadeva, da čim prej odkrije incidente, ki bi lahko kakorkoli vplivali na varnost podatkov. V primeru incidenta bo znamka Pia Gorišek v najkrajšem možnem času in v zakonskem roku stranko obvestil o le tem in če je potrebno o tem obvestil tudi pristojni organ.

Hramba podatkov

Znamka Pia Gorišek bo shranjeval osebne podatke tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, glede na soglasje stranke ali glede na zakonska določila.

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 10 let. Po tem času, najpozneje pa v roku 5 let, jih bo znamka Pia Gorišek trajno izbrisala.

Kontaktni podatki

Pia Gorišek

Stična 27

1295 Ivančna Gorica

tel: 031567145

email: [email protected]

Upoštevajte, da lahko izjavo o varstvu podatkov kadarkoli posodobimo. Zato vam priporočamo, da redno obiskujete to stran in preverite, ali smo našo izjavo posodobili.